JAN PAWEŁ II PATRONEM GIMNAZJUM W BOGUSZYCACH

Dwuletnia praca wspólnoty szkolnej związana z nadaniem imienia szkole została
doprowadzona do końca i uświetniona wspaniałą uroczystością, która miała miejsce 15 maja
bieżącego roku.
To był wielki dzień dla uczniów, nauczycieli, rodziców oraz dla całego środowiska
lokalnego. Mszę świętą celebrował i kazanie wygłosił Ksiądz Biskup Wiesław Mering, który
dokonał także poświęcenia sztandaru i tablicy pamiątkowej. Świadkami tego historycznego aktu
byli uczniowie, pracownicy i zgromadzeni goście: księża dekanatu sompolińskiego i sąsiednich
parafii, władze Gminy Wierzbinek i powiatu konińskiego, dyrektor i przedstawiciele Kuratorium
Oświaty w Koninie, dyrektorzy szkół lokalnych, delegacje zakładów pracy i lokalnych instytucji,
poczty sztandarowe OSP, emerytowani nauczyciele, sponsorzy, rodzice i mieszkańcy Gminy
Wierzbinek.
Liturgia słowa odczytana została przez dzieci, rodziców oraz nauczycieli. Mszę św.
uświetniła orkiestra dęta OSP w Sadlnie oraz zespół Złoty Kłos.
W wystąpieniu otwierającym część oficjalną Dyrektor Gimnazjum Jolanta Karczewska
powiedziała: "Głęboko wierzę, że postać Jana Pawła II będzie wielkim autorytetem dla wszystkich
uczniów Gimnazjum, a Jego życie i postawa wobec ludzi, cały system wartości, jaki ukazywał -
chociażby takich jak patriotyzm, umiłowanie pokoju, umiłowanie prawdy, daru życia, daru wolności
od wszelkich uzależnień i zniewoleń, szacunku do drugiego człowieka będzie wzorem do
naśladowania. Wierzę, że ta ceremonia zapisze się w pamięci wszystkich jako doniosły fakt o
znaczeniu patriotycznym, który będzie wpływał na kształtowanie w uczniach szacunku do symboli
narodowych i tradycji. Otrzymanie sztandaru i nadanie imienia podniesie rangę szkoły w oczach
uczniów, rodziców i mieszkańców lokalnego środowiska."
W dalszej części uroczystości miały miejsce dwa szczególnie ważne momenty. Pierwszy to
akt nadania szkole imienia, którego dokonał Przewodniczący Rady Gminy Jacek Musiał, a następny
to przekazanie przez rodziców poświęconego sztandaru dyrektorowi szkoły. Na sztandarze widnieją
symbole narodowe - barwy i godło oraz wizerunek Papieża Jana Pawła II z mottem: "Musicie od
siebie wymagać, choćby inni nie wymagali".
Gotowość wzorowej postawy i powinności wobec ojczyzny i nowego symbolu szkoły wyrazili
uczniowie w złożonym ślubowaniu.
Podczas części artystycznej zaprezentowane zostały wzruszające utwory o Janie Pawle
Wielkim oraz fragmenty Jego poezji.
Ceremoniał szkoły został wzbogacony również o hymn szkoły,  skomponowany specjalnie
na tę okazję. Uroczystość zakończyła się zaproszeniem wszystkich zgromadzonych do odsłonięcia
tablicy pamiątkowej. Goście obejrzeli Salę Papieską oraz wystawy przygotowane w budynku
Gimnazjum. W Sali Patrona było można również dokonać wpisu do księgi pamiątkowej. Tam także
zostały złożone
pamiątki i dary otrzymane od zaproszonych gości.
W pracowniach i na korytarzach szkolnych zaprezentowane zostały wystawy związane z
historią szkoły i jej osiągnięciami oraz z historią gminy.
Pragnę podkreślić, że wielkie dzieło nadania szkole imienia było pozytywnie odbierane
przez całą społeczność lokalną. Wydarzenie to miało wyjątkowy charakter również z tego powodu,
że zgromadziło przedstawicieli środowisk, które łączy wspólna troska o los dzieci i młodzieży:
nauczycieli, rodziców, duszpasterzy. To właśnie od ich wspólnego działania zależy, jaki świat
wartości wybiorą młodzi ludzie, czym będą się kierować w życiu.
Dziękuję wszystkim, którzy wsparli nas finansowo zakupując cegiełki oraz służyli nam
dobrą radą, pomocą i sercem.
Dyrekcja Gimnazjum składa serdeczne podziękowania wszystkim osobom i instytucjom
zaangażowanym w przygotowanie uroczystości, sponsorom, nauczycielom, rodzicom, orkiestrze dętej
i zespołowi Złoty Kłos, pocztom sztandarowym OSP oraz wszystkim przybyłym gościom.
Przyjaciele Gimnazjum w Boguszycach sponsorzy uroczystości nadania imienia Jana Pawła II
i sztandaru:

 1. Ksiądz Proboszcz Zygmunt Skrobicki
 2. Ksiądz Ireneusz Bublicki
 3. Ksiądz Krzysztof Szcześniak
 4. Rada Rodziców
 5. Grono Pedagogiczne
 6. Pan Jan Pogodski
 7. Pan Wójt Gminy Paweł Szczepankiewicz
 8. Państwo Małgorzata i Jacek Musiałowie
 9. Państwo Urszula i Kazimierz Gawrońscy
 10. Państwo Eugeniusz i Gabriela Gołębiowscy
 11. Państwo Irena i Janusz Jarkowscy
 12. Prezes Banku Spółdzielczego w Wierzbinku
 13. Prezes GS Wierzbinek
 14. Państwo Danuta i Antoni Lewińscy
 15. Państwo Elżbieta i Grzegorz Kobrzyccy
 16. OSP w Sadlnie
 17. Zakład Komunalny w Wierzbinku
 18. Koło Łowieckie

Dyrektor Szkoły Jolanta Karczewska