HISTORIA SZKOŁY

	Pierwsze wiadomości o czteroodziałowej szkole w Boguszycach pochodzą 
z okresu międzywojennego.Nie posiadała ona własnego budynku, mieściła się w 
pomieszczeniach wynajmowanych od mieszkańców Boguszyc. Po wojnie powołano szkołę 
siedmioodziałową. Z inicjatywy kierownika szkoły, paniStanisławy Koszykowej, 
w czynie społecznym wybudowano pierwszy budynek szkolny. W czterech 
izbach lekcyjnych uczyło się ponad 200 uczniów. 

	W roku 1982 z inicjatywy dyrektora szkoły pani Anny Kostrzak powstał  
Społeczny Komitet Budowy Szkoły Podstawowej w Boguszycach. Budowę nowego obiektu 
rozpoczęto w 1983 roku. Trwała ona doroku 1997.  Dyrektorem szkoły była wówczas pani
 Helena Mazurkiewicz. 21 listopada 1997 roku nastąpiło uroczyste otwarcie obiektu.
 W nowym budynku uczyło się około 120 uczniów. 

	W wyniku reorganizacji sieci szkół uchwałą Rady Gminy Wierzbinek z dnia 18 
kwietnia 2001 roku zlikwidowano Szkołę Podstawową w Boguszycach, a na jej miejsce 
utworzono gimnazjum. Obecnie szkołę tworzy 10 oddziałów, w których uczy się 256 uczniów. 
Mimo tak krótkiego istnienia gimnazjum możemy pochwalić się znacznymi osiągnięciami na 
szczeblu gminnym, powiatowym a także wojewódzkim w konkursach dotyczących wiedzy, 
a także sportu. Ważnym elementem wychowania młodego człowieka i kształtowania jego 
charakteru jest posiadanie autorytetu. Pedagodzy, uczniowie,
a także rodzice dostrzegli go w osobie Jana Pawła II. Dnia 2 marca 2006 roku Rada Gminy 
Wierzbinek podjęła uchwałę o nadaniu Gimnazjum w Boguszycach imienia Jana Pawła II. Tak 
zaszczytne imię będzie łączyć kolejne pokolenia ludzi utożsamiających się z 
Janem Pawłem II i jego przesłaniem.


Français