Deklaracja dostępności
 
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Boguszycach zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron internetowych
zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych
podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r.
ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102
w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego. 
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej szkoły: www.spboguszyce.pl 
Data publikacji strony internetowej: 2011-01-30.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2017-08-30.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych
z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Nie wszystkie zamieszczane fotorelacje mają do każdego zdjęcia tekst alternatywny, a jedynie zbiorczą informację jakiej tematyki dotyczą fotografie, 
linki prowadzące do materiałów na innych stronach/podstronach nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych,
część dokumentów jest dostępna tylko w jednym w formacie. Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików
i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie - nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR. 
Jednym z takich darmowych narzędzi jest OnlineOCR. W przypadku braku możliwości skorzystania z powyższego rozwiązania prosimy o telefon 
na numer 632611016 w celu umówienia się na przeczytanie niedostępnego dokumentu.Dokłada się starań, aby na bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-26 
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: 
Test – European Internet Inclusion Initiative, ( http://checkers.eiii.eu ), z którego wynika, że strona internetowa spełnia wymagania w 85,92 %.
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Renata Walczak, renatawalczak@poczta.onet.pl. 
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 63 26 11 016. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej
oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowa - skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać 
udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez 
audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.
Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia
tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego 
terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być
dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób 
dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący
żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. 
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Strona Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

 1. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Boguszycach ma siedzibę w Boguszycach 55, 62-619 Sadlno.
 2. Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od strony ulicy. Do drzwi budynku prowadzą schody.
 3. Do szkoły można przejść z parkingu do wejścia głównego i bocznego.
 4. Do wejścia bocznego prowadzą schody dwustopniowe w dół.
 5. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły.
 6. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu bocznym są pracownicy obsługi.
 7. W budynku na każdym poziomie, zarówno od wejścia głównego jak i bocznego, znajduje się korytarz. Na jego początku jest klatka schodowa.
 8. Budynek nie posiada wind i nie ma również dostosowań dla osób niepełnosprawnych.
 9. Na terenie szkoły znajduje się parking dla samochodów osobowych.
 10. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym.
 11. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
Informacje dodatkowe Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Do końca 2021 roku strona internetowa zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Boguszycach Boguszyce 55 62 – 619 Sadlno tel. +48 63 26 11 016